Privacyverklaring

Oncologie Zorg Drunen gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van diensten van onze aangesloten praktijken, dan hebben wij gegevens van u nodig. Deze gegevens verstrekt u bij het maken van de afspraak, telefonisch of via de mail. Denk hierbij aan:

* Naam
* Geboortedatum
* Adresgegevens
* het documentnummer van paspoort / rijbewijs of ID kaart.
* BSN
* Telefoonnummer
* Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
* E-mailadres
* Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens.

Waarom is dat nodig? 
Oncologie Zorg Drunen heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. 

Hoe lang bewaren we u gegevens? 
Aangesloten praktijken van Oncologie Zorg Drunen bewaren uw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de behandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). 

Delen met anderen 
Oncologie Zorg Drunen zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Wij hebben met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

Oncologie Zorg Drunen verwerkt uw gegevens in een digitaal dossier welke wordt beheerd door een softwareleverancier. Met deze leverancier hebben wij een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Oncologie Zorg Drunen blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van uw persoonsgegevens. 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen 
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar uw behandelaar. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat. 

Beveiliging 
Oncologie Zorg Drunen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met uw behandelaar. 

Website 
Gegevens die u achterlaat op de website van Oncologie Zorg Drunen, zoals contactformulieren of mails, worden op de server van het hostingskantoor opgeslagen. 

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.